تبلیغات
سلام بر امام مهدی عج - ناتوانی آمریکا و اروپا در آخر الزّمان

H D

جستجو درعناوین

 

ناتوانی آمریکا و اروپا در آخر الزّمان

پیشبینی شگفت امام علی(علیه السّلام) در بار ناتوانی آمریکا و اروپا در آخر الزّمان
امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان نشانه های قیام قائم(علیه السّلام)، فرمود: ... بهوش، ای وای بر بصره از آن چه(1) در آن جا فرود می آید از طاعون و آشوبها که برخی از آنها در پیِ دیگری اند، و بی گمان، من نبردهای بزرگی را در واسط می شناسم ... بهوش، ای وای بر بغداد از ری، از مرگ، کشتار و ترسی که زیندگان عراق را فرا می گیرند، هنگامی که میان ایشان (عراقیها) شمشیر فرود آید؛ پس، آن اندازه که خدا بخاهد، کشته می شوند، و نشانه اش هنگامی است که توانایی رومیان سست شود و عربها چیره شوند و مردمان، مانند جنبش مورچگان، سوی آشوبها بخیزند. پس، در آن هنگام، عجمها (پارسیان) بر عربها (عراقیان) می شورند و بصره را می گیرند...(2).
بی گمان، امام علی(علیه السّلام) در این روایت از روی دادن برخی آشوبها و جنگهای پیاپی و فراگیرشدن برخی بیماریهای واگیر میان بصریان و روی دادن چند جنگ بزرگ در واسِط (کوت) خبر داده است، و سستی و فروریزی جایگاه و توانایی دولتهای اروپایی و آمریکایی در جهان، به ویژه خاورمیانه، را پیشگویی کرده است، و به پیشرفت و نیرومندشدن برخی گروههای عرب سَلَفی (گذشته گرا) اشاره فرموده است که بر فرمانروایان سرزمینهایشان می شورند و برکنارشان می کنند و بر آن جاها چیره می شوند و هر چه بخاهند، انجام می دهند، مانند سفیانی و پیروانش در سوریه و مروانی و پیروانش در عراق، و گمانی نیست در این که پس از چیره شدن اَصْهَب مَرْوانی و پیروانش، از بازماندگان حزب بعث و گروه داعش، بر بغداد و بصره، میان زمامداران ری و زمامداران بغداد جنگ روی می دهد، و ایرانیان بر عراقیها یورش می برند و شهر راهبردی بصره را می گیرند.
بدان که مراد از «رومیان» در بسیاری از روایات اسلامی بیانگر رویدادهای آخر الزّمان، اروپاییان و بسیاری از آمریکاییان و استرالیاییها می باشند که از فرزندان رومیان اند، و «عَجَم» نامی برای هم مردمان ناعرب است، ولی چه بسیار عجم به کار می رود و با چیزی که همراه سخن می باشد، دانسته می شود که مقصود از آن همان پارسیان یا ایرانیان اند، چنان که در این حدیث آمده است.
------------------------------------------------------------
1. در هم نسخه های چاپی إلزام الناصب نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این جا «و ما» یافت می شود که به «ممّا» اصلاح و ترجمه گردید.
2. إلزام الناصب، ج 2، ص 158، خطب بیان 1 (ترجم سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).
برگرفته از: جهان در آستان ظهور، پژوهش و نوشت سیّد سلیمان مدنی تنکابنی @joinchatakheruzzaman
 


ddddd12.mihanblog.com H D